De bedrijfsmatige activiteiten van Het Bezinningsbureau treft u voortaan aan op www.boekblok.nl 

IperenVan Iperen, predikant in het Zeeuwse Veere, doctor in de filosofie en lid van vooraanstaande genootschappen werd en dat tot zijn eigen verbittering nooit benoemd tot hoogleraar. De uitlatingen van van Iperen doen vermoeden dat hij niet zomaar te rubriceren valt onder een bepaalde categorie predikanten: traditioneel, conservatief, liberaal, verlicht.

Platti1Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.

Platti1Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.

Orthodoxe ketterDit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.

Weerbarstige SpiritualiteitMet dit boek zetten de auteurs, Inigo Bocken en Eveline van Buijtenen, de lezers aan het denken. Geen gemakkelijk boek, een boek dat om lezing en herlezing vraagt en vooral om een zoekende geest.  Een boek dat na een jaar opnieuw opgepakt wil worden om nieuwe perspectieven te openen en het gelezene te herkauwen. Een boek dat in de praktijk oproept wat Certeau met zijn werk beoogde te doen.

In StilteJan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.

Erasmus OecumenicusjpgDeze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament.

Luther Een mens zoekt GodHerman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).

Jacobs vluch300tJacobs vlucht schets op fascinerende wijze het verhaal van opeenvolgende generaties van één familie, in de periode 1560 tot en met juli 1684. 

Het begon allemaal toen Graig Harline (hoogleraar aan Brigham Young University) in Brussel op het dagboek van Jacob Roelands (1633-1683) stuitte, dat gedeeltelijk in geheimtaal geschreven is. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig.

HeiligSchrift300Zowel het jodendom, het christendom als de islam zijn ‘religies van het boek’. Gelovigen die zich tot deze religieuze tradities bekennen geloven in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens.

LiberaalChristendomDe auteurs van Liberaal christendom maken al in de eerste zin van het boek duidelijk dat zij kiezen voor een ruime benadering van een liberale theologie. Zij vatten deze op als een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig en modern is. Wat de auteurs met elkaar delen is dat zij een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom aanhangen die zonder opdringerigheid het belang van het christelijk geloof wil uitspreken.

KlaarLicht300Met dit boek heeft Kitty Nashid Hendriks een pareltje toegevoegd aan het genre egodocumenten. Zij beschrijft op doordringende en tegelijk humoristische wijze haar innerlijke zoektocht naar de levensvorm die bij haar roeping past. Voor wie interesse heeft in autobiografische literatuur is dit boek een echte aanrader. Hendriks’ schrijfstijl is meeslepend en warm persoonlijk.

51mythes300In dit boek gaat Mirjam de Rijk het gevecht aan met TINA (There Is No Alternative), de aanname dat er geen alternatief is voor de manier waarop onze economie in elkaar zit en werkt. Dat doet ze door tal van economische mythes door te prikken en de lezer instrumenten in handen te geven om achter de mythes over de huidige economie te kijken en zelf alternatieven te formuleren. Wat mij betreft is zij daarin geslaagd.

 

Identiteit300Het boek Identiteit van Paul Verhaeghe verscheen in 2012 bij De Bezige Bij te Amsterdam. Inmiddels heeft een nieuw boek van zijn hand het licht gezien: Autoriteit (verschenen, september 2015, De Bezige Bij). Tijdens een lezing van Verhaeghe over dit nieuwe boek werd me duidelijk dat Autoriteit in feite een logisch vervolg vormt op wat Verhaeghe over autoriteit in Identiteit al optekent. Identiteit kan dan ook gezien worden als het uitschetsen van de contouren waartegen Autoriteit is geschreven.

Ora300'Benedictus zag s 'nachts een keer hoe de duisternis zich ontsloot en de hele wereld in een grote lichtbol deed opgaan. In de kleine kosmos de grote kosmos te beleven, dat is de sensibiliteit die we verkrijgen wanneer uiterlijk en innerlijk tot rust komen, wanneer we weer leren kijken.' (p. 3)

RuimteVoor300Met de bundel Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit. Een verkenning presenteren wetenschappelijk medewerkers van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen hun eerste verkenningen op het terrein van maatschappelijke spiritualiteit. Daarmee beogen zij een zoektocht te ondernemen naar nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit in een seculiere, volgens sommigen post-seculiere, tijd. (p. 5)

FranciscaanseBeweging300'Vanuit de inspiratie die we opdoen proberen we met open oor en luisterend hart te leven. We richten ons op eenvoud en willen onze zelfwaarde niet ontlenen aan macht, bezit of succes.' (p. 134). Het is deze wijze van leven waarvoor de aanhangers van de Franciscaanse Beweging volgens de 'Leidraad van de Franciscaanse Beweging' bewust kiezen.

DitKanNietWaarZijn300Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onlangs het nieuwe boek van Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers verscheen. In de media is er veel aandacht voor en Joris Luyendijk zelf was al te gast in Boeken (VPRO, 25 februari 2015) en bij Tegenlicht (VPRO, 1 maart 2015).

NieuweReligiositeit300'Tegenover de eerder vermelde onderzoeken blijkt uit onze gevalstudies dat de alternatieve religieuze sector een behoorlijk samenhangend holistisch-spiritueel wereldbeeld bezit, dat voor een aanzienlijk deel van niet-westerse herkomst is.' (p. 37) Aldus één van de bevindingen naar aanleiding van gevalstudies naar alternatieve religiositeit in Nederland.

VoorbijDeRetoriek300De auteurs van dit boek pleiten voor meer aandacht voor en bemoeienis van Europa met sociaal beleid, ieder op een eigen manier en ieder in een andere mate. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat zij allen wijzen op de noodzaak van meer Europese sociale wetgeving, maar vooral op veel uitdrukkelijker ingrijpen in andere beleidsterreinen vanwaaruit met regelmaat een beleid gedicteerd wordt dat grote sociale consequenties heeft.

CultureleDiversiteit300'Cultuur als verklaringsmiddel zal eerder de grenzen tussen mensen uit verschillende etnische groepen in stand houden dan een verbinding bewerkstelligen. En juist deze verbinding tussen culturen is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van de gevoeligheid die nodig is om culturele grenzen te kunnen overstijgen. (1)

IntercultureleJeugd300Een cultuurel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen

Dit boek is de publieksversie van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek naar de interculturele aspecten van de jeugdzorg binnen TriviumLindenhof. TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd-en opvoedhulp in de Stadsregio Rotterdam en de regio Zuid-Holland Zuid.

TAOKristofer Schippers beoogt met dit boek –een herziene versie van het origineel uit 1988 – een overzicht van het taoïsme te geven in de veelheid van al zijn aspecten. Hoe verschillend die aspecten ook zijn, zij vertonen een sterk onderling verband.

IederVoorZich300Dit Pamflet voor de Nacht van de Theologie 2014 bestaat uit een kort vooraf en vier hoofdstukjes. Het geheel beslaat niet meer dan 62 pagina's. In het Vooraf neemt Sterk afstand van een overheid die 'de participatiesamenleving' slechts gebruikt om bezuinigingen te legitimeren of om burgers eigenlijk in overheidsdienst te nemen door hen haar taken te laten uitvoeren. (9). 

GeneratieYep300In dit verfrissende boek presenteren de auteurs, Arjan Erkel en Sezgin Yilgin, de levensverhalen van twintig YEPPIES (van studenten tot directeuren en van woordvoerder tot districtchef van de politie) over hun ontwikkelingen en hun kijk op de multiculturele samenleving. Naast de interviews komen ook werkgevers en deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs aan het woord. 

HoeOngelijk300Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid

Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went (red.)
WRR, Verkenning-28, juni 2014

Economische ongelijkheid staat hoog op de agenda. Deze Verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in kaart.

Jes300JES! Towards a Joint Effort Society is een eye-opener. Het boek omvat een oproep om gezamenlijk de stap te zetten naar een spirituele revolutie. Daarvoor is de tijd, aldus de auteurs, meer dan rijp. Het boek is dan ook niet alleen maar informatief van aard. Het streeft bewust een doel na. Het wil een bewustzijn wakker roepen en een beweging in gang zetten van mensen die gezamenlijk toewerken naar een wereld waarin minder ongelijkheid, onrecht en armoede heerst en zorgvuldiger met de natuur wordt omgegaan.

Superdiversiteit300Vanaf 1989 gaat, volgens de auteur van dit boek, een nieuwe fase in. De fase van de neoliberale globalisering. Wat deze tijd nieuw maakt is de intensiteit, de snelheid, de kwaliteit en de kwantiteit waarmee de globalisering zich ontplooit. Hierdoor ontstaan nieuwe migratiepatronen en migratietrajecten waardoor de mensenlandschappen in de 21e eeuw steeds meer globaal verbonden zijn. 'De homogene natie is vandaag meer dan ooit pure fictie, we leven in tijden van superdiversiteit' (p. 8). Kernwoorden van deze superdiversiteit zijn: hypermobiliteit, complexiteit en geglobaliseerde verbondenheid.

WierookenPepermunt300Het boek opent met een tweetal portretten van de auteurs. Janneke Nijboer (PKN) beschrijft hoe haar leven ingebed ligt in haar kerkelijke traditie. Daarnaast beschrijft zij hoe zij zich liet en laat inspireren door de rooms-katholieke kerk en regelmatig op retraite gaat in kloosters. Oecumene heeft voor haar nieuwe en hernieuwde betekenis gekregen door contacten met andere christenen op het internet. Tegelijkertijd signaleert zij juist daar over en weer allerlei misverstanden.

GeldenGoed300Dit boek is een van de positieve en hoopgevende vruchten van de financiële crisis. Arjan Broers stelt zich als journalist, zinzoeker en zinkrijger de vraag of er een ander model denkbaar is dan het gangbare model van economische groei en financiële winst voor aandeelhouders. Aan de basis van het boek legt hij een aantal fundamentele vragen die iedereen zich wel eens gesteld heeft: hoe kon het zo fout gaan? Hoe konden de basisregels van het bankieren in de cultuur van de vrije markt zo uit het zicht raken? Kan het ook anders? En: Kan ik daaraan bijdragen?

StrafdeArmen300Het is niet gemakkelijk om recht te doen aan de veelzijdige en diepgravende inzichten die Loïc Wacquant in dit boek aan zijn lezers voorlegt. Ik beeld me dan ook geenszins in dat ik de volle reikwijdte van zijn overwegingen in deze korte bespreking weet te vatten.

Ik hoop slechts enkele trekken van de dominante lijn van zijn gedachtegang te beschrijven en u voldoende te interesseren om het boek zelf ter hand te nemen.

EenmetdeEne300Met dit boek wil Kick Bras de diskwalificatie rechtzetten als zou het protestantisme niets met mystiek hebben of willen. Deze diskwalificatie is volgens Bras vooral afkomstig uit de 20e eeuw. Hierin gaven Barthianisme en sociaal activisme de toon aan.
Hij hoopt met zijn boek een representatief beeld te scheppen van zoiets als protestantse mystiek, maar ook de kritiek en de worsteling met Rooms-katholieke vormen van mystiek in Nederlandse protestantse kringen gedurende de twintigste eeuw te verhelderen.

AlsikWijWord300Op 1 december 2008 ging het project W!J van start met de website www.nieuwwij.nl. Deze interactieve multimediale website biedt een platform voor iedereen die samen met anderen wil nadenken over hoe een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt eruit kan zien, ongeacht de verschillen in afkomst en levensovertuiging.
De site levert geen kant en klaar recept voor dit nieuwe W!J maar wil samen met de bezoekers een stapje verder komen op weg naar een Nederland waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Utopie300In De utopie van de vrije markt verkent Achterhuis, aange-spoord door de kredietcrisis, het utopische karakter van het vrijemarktkapitalisme.
Om antwoord te vinden op de vraag of er naast een technische en een socialistische utopie ook een kapitalistische utopie bestaat, gaat hij in op het denken van Ayn Rand en Milton Friedman, de twee belangrijkste voorvechters van het vrijemarktkapitalisme.  Achterhuis schetst hoe na de ondergang van de communistische utopie in 1989 het kapitalisme definitief overwon.

EenAndersIn dit boek beschrijven 16 jonge mensen op een aanstekelijke manier, vanuit de gehele breedte van de christelijke kerk, hoe zij hun eigen kerkelijke traditie waarnemen en de toekomst die zijn daarvoor zien.

Parias300'In het begin van de eenentwintigste eeuw ziet het ernaar uit dat de onmacht van de regeringen van de ontwikkelde landen (of noem het de onwil of terughoudendheid van de heersende klassen onder invloed van het neoliberalisme) om de sociale en ruimtelijke opeenstapeling van economische tegenslagen, de sociale ontbinding en de culturele achterstand in de verkrottende arbeiders- en/of etnoraciale wijken van de steeds dualer wordende metropool tegen te houden, zal zorgen voor blijvende vervreemding tussen burgers en chronische onrust die het burgerschap zwaar op de proef zullen stellen (...)

DwarseVrouwen300Voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden heb je verbeeldingskracht nodig. 

'Als taal de sleutel tot integratie en emancipatie voor vrouwen met een immigrantenachtergrond is, de sleutel die de deur tot de maatschappij open moet zetten, moet de maatschappij dan niet de schuif aan de binnenkant van de deur weghalen, zodat de vrouwen binnen kunnen stappen?', p. 108

Deze bundel biedt meer dan een verzameling goed onderbouwde artikelen over vraagstukken die de multiculturele samenleving van een grote stad kenmerken.

LichtenSchaduw300Dit boek schildert de levensverhalen van vijftien vrouwen ergens in Nederland.

Vrouwen die bijna allemaal van elders komen. Zo leefden zij eerder in Suriname, Amerika, Turkije, Iran of Marokko. Openhartig vertellen zij over hun land van geboorte, de relatie met hun ouders, broers, zussen en overige familie, over de redenen waarom zij naar Nederland kwamen en de wijze waarop zij zich (zelf maar ook vaak hun gezin) in Nederland hebben ontwikkeld.