• 51 mythes over wat goed zou zijn voor de economie

  In dit boek gaat Mirjam de Rijk het gevecht aan met TINA (There Is No Alternative), de aanname dat er geen alternatief is voor de manier waarop onze economie in elkaar zit en werkt. Dat doet ze door tal van economische mythes door te prikken en de lezer instrumenten in handen te geven om achter de mythes over de huidige economie te kijken en zelf alternatieven te formuleren. Wat mij betreft is zij daarin geslaagd.

   

 • Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap

  'Cultuur als verklaringsmiddel zal eerder de grenzen tussen mensen uit verschillende etnische groepen in stand houden dan een verbinding bewerkstelligen. En juist deze verbinding tussen culturen is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van de gevoeligheid die nodig is om culturele grenzen te kunnen overstijgen. (1)

 • De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi

  'Vanuit de inspiratie die we opdoen proberen we met open oor en luisterend hart te leven. We richten ons op eenvoud en willen onze zelfwaarde niet ontlenen aan macht, bezit of succes.' (p. 134). Het is deze wijze van leven waarvoor de aanhangers van de Franciscaanse Beweging volgens de 'Leidraad van de Franciscaanse Beweging' bewust kiezen.

 • De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen

  Dit boek is een steentje in je schoen, zo’n boek dat je eens in de zoveel tijd tegenkomt, je terugwerpt op jezelf en je het schaamrood op de kaken brengt. Een boek dat je eigenlijk niet wilt lezen omdat het je vanzelfsprekendheden onderuithaalt. Een boek dat juist daarom gelezen zou moeten worden.

 • De utopie van de vrije markt

  In De utopie van de vrije markt verkent Achterhuis, aange-spoord door de kredietcrisis, het utopische karakter van het vrijemarktkapitalisme.
  Om antwoord te vinden op de vraag of er naast een technische en een socialistische utopie ook een kapitalistische utopie bestaat, gaat hij in op het denken van Ayn Rand en Milton Friedman, de twee belangrijkste voorvechters van het vrijemarktkapitalisme.  Achterhuis schetst hoe na de ondergang van de communistische utopie in 1989 het kapitalisme definitief overwon.

 • Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers.

  Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onlangs het nieuwe boek van Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers verscheen. In de media is er veel aandacht voor en Joris Luyendijk zelf was al te gast in Boeken (VPRO, 25 februari 2015) en bij Tegenlicht (VPRO, 1 maart 2015).

 • Dwarse vrouwen

  Voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden heb je verbeeldingskracht nodig. 

  'Als taal de sleutel tot integratie en emancipatie voor vrouwen met een immigrantenachtergrond is, de sleutel die de deur tot de maatschappij open moet zetten, moet de maatschappij dan niet de schuif aan de binnenkant van de deur weghalen, zodat de vrouwen binnen kunnen stappen?', p. 108

  Deze bundel biedt meer dan een verzameling goed onderbouwde artikelen over vraagstukken die de multiculturele samenleving van een grote stad kenmerken.

 • Een maar anders. De volgende generatie en de toekomst van de kerk

  In dit boek beschrijven 16 jonge mensen op een aanstekelijke manier, vanuit de gehele breedte van de christelijke kerk, hoe zij hun eigen kerkelijke traditie waarnemen en de toekomst die zijn daarvoor zien.

 • Een met de Ene

  Met dit boek wil Kick Bras de diskwalificatie rechtzetten als zou het protestantisme niets met mystiek hebben of willen. Deze diskwalificatie is volgens Bras vooral afkomstig uit de 20e eeuw. Hierin gaven Barthianisme en sociaal activisme de toon aan.
  Hij hoopt met zijn boek een representatief beeld te scheppen van zoiets als protestantse mystiek, maar ook de kritiek en de worsteling met Rooms-katholieke vormen van mystiek in Nederlandse protestantse kringen gedurende de twintigste eeuw te verhelderen.

 • Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

  Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.

 • Geld & goed. Lessen voor welwillende kapitalisten

  Dit boek is een van de positieve en hoopgevende vruchten van de financiële crisis. Arjan Broers stelt zich als journalist, zinzoeker en zinkrijger de vraag of er een ander model denkbaar is dan het gangbare model van economische groei en financiële winst voor aandeelhouders. Aan de basis van het boek legt hij een aantal fundamentele vragen die iedereen zich wel eens gesteld heeft: hoe kon het zo fout gaan? Hoe konden de basisregels van het bankieren in de cultuur van de vrije markt zo uit het zicht raken? Kan het ook anders? En: Kan ik daaraan bijdragen?

 • Generatie YEP. De opkomst van de Young Ethnic Professionals

  In dit verfrissende boek presenteren de auteurs, Arjan Erkel en Sezgin Yilgin, de levensverhalen van twintig YEPPIES (van studenten tot directeuren en van woordvoerder tot districtchef van de politie) over hun ontwikkelingen en hun kijk op de multiculturele samenleving. Naast de interviews komen ook werkgevers en deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs aan het woord. Zij delen hun ervaringen met YEPPIES en geven hun visie over het maatschappelijke en economische belang van de ontwikkeling van deze groep. Daarmee geeft het boek een relevante kijk op de kansen die de multiculturele samenleving kan bieden voor de toekomst van Nederland.

 • Heilig Schrift | Tanach, Bijbel, Koran

  Zowel het jodendom, het christendom als de islam zijn ‘religies van het boek’. Gelovigen die zich tot deze religieuze tradities bekennen geloven in het bestaan van één God, die de wereld heeft geschapen en zich in zijn woorden heeft geopenbaard aan de mens. Deze ‘woorden’ zijn opgetekend in boeken, die vanwege de goddelijke oorsprong (inspiratie), als heilig worden ervaren.

 • Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid

  Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went (red.)
  WRR, Verkenning-28, juni 2014

  Economische ongelijkheid staat hoog op de agenda. Deze Verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in kaart. Daarnaast wordt stilgestaan bij de psychosociale effecten van ongelijkheid. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling en in de politiek? En: leidt toenemende ongelijkheid tot meer of juist tot minder economische groei. 

 • Identiteit

  Het boek Identiteit van Paul Verhaeghe verscheen in 2012 bij De Bezige Bij te Amsterdam. Inmiddels heeft een nieuw boek van zijn hand het licht gezien: Autoriteit(verschenen, september 2015, De Bezige Bij). Tijdens een lezing van Verhaeghe over dit nieuwe boek werd me duidelijk dat Autoriteit in feite een logisch vervolg vormt op wat Verhaeghe over autoriteit in Identiteit al optekent. Identiteit kan dan ook gezien worden als het uitschetsen van de contouren waartegen Autoriteit is geschreven.

 • Ieder voor zich en God voor ons allen? Pleidooi voor participatie

  Dit Pamflet voor de Nacht van de Theologie 2014 bestaat uit een kort vooraf en vier hoofdstukjes. Het geheel beslaat niet meer dan 62 pagina's. In het Vooraf neemt Sterk afstand van een overheid die 'de participatiesamenleving' slechts gebruikt om bezuinigingen te legitimeren of om burgers eigenlijk in overheidsdienst te nemen door hen haar taken te laten uitvoeren. (9). Volgens Sterk heeft het woord 'participatiesamenleving' geen technocratische maar een ethische invulling nodig, een die recht doet aan ieders individualiteit en kwetsbaarheid. Een vorm van spontane toewijding aan de ander. Theologen kunnen hieraan, aldus Sterk, een bijdrage leveren door middel van hun vragen en verhalen.

 • In stilte - Een filosofie van de afzondering

  Jan-Hendrik Bakker brengt in dit boek zes auteurs ter sprake die ieder voor zich iets hebben met stilte. Dat doet Bakker omdat hij het moderne individualisme als een dreiging voor de wereld ziet. Hij wil met zijn boek een heroriëntatie bieden op wat hij ziet als een zielloze levensstijl, een waarbij het beeld van de mens versmald wordt tot homo economicus en zelfs tot ideaal wordt verheven.

 • Interculturele jeugd en opvoedhulp

  Een cultuurel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen

  Dit boek is de publieksversie van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek naar de interculturele aspecten van de jeugdzorg binnen TriviumLindenhof. TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd-en opvoedhulp in de Stadsregio Rotterdam en de regio Zuid-Holland Zuid.

 • Islam, van nature een vijand?

  Dit boek, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs van het Religieuze Boek, stelt de vraag of islam en christendom, islam en westerse moderniteit, elkaar uitsluiten. Centrale vraag daarbij is: wat betekent het dat voor moslims ‘islam’ gelijkstaat met ‘salaam’, hoe men dat ook moge verstaan: als heil, overgave, onderwerping, beschaving, diabolisch, dehumaniserend, antichristelijk of antiwesters.

 • Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

  Jacobs vlucht schets op fascinerende wijze het verhaal van opeenvolgende generaties van één familie, in de periode 1560 tot en met juli 1684. 

  Het begon allemaal toen Graig Harline (hoogleraar aan Brigham Young University) in Brussel op het dagboek van Jacob Roelands (1633-1683) stuitte, dat gedeeltelijk in geheimtaal geschreven is. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig. Harline besloot de code te kraken en had daar slechts twee dagen voor nodig (dat de sleutel hiertoe, bij nader inzien, al op de kaft van het dagboek stond ontdekte hij pas naderhand). Wat hij las, maakte hem nieuwsgierig.